Het (Begijnhof)park is van iedereen.

Er was de laatste dagen heel wat te doen rond het voorstel van onze burgemeester om klassieke muziek te spelen in het begijnhofpark om er zo de hangjongeren  weg te krijgen. De Kortrijkse afdeling van NVA deed er in een persbericht nog een schepje bovenop, ik citeer: Hangjongeren die de hele dag in parken en op straat vertoeven leveren geen bijdrage aan ons stedelijk weefsel, noch op sociaal vlak, noch op economisch vlak. N-VA Kortrijk pleit nogmaals voor een doorgedreven aanpak van overlast, veroorzaakt door hangjongeren. Daarnaast maakt de Kortrijkse Open VLD samen met CD&V al 6 jaar beleid in Kortrijk dat op z’n zachtst gezegd (hang)jongeren de stad uit wil. Er waren de Flex-teams, er was de zero-tolerance, er zijn de GAS-boetes, er was de VIP aanpak voor hangjongeren,…en nu dus de klassieke muziek als ultiem wapen om (hang)jongeren de stad uit te krijgen.

Er is in onze stad iets merkwaardig aan de hand als het over hangjongeren gaat. Vooreerst is de definitie problematisch. Want wie is er/voelt zich hangjongere? Zijn alle groepjes jongeren die in de binnenstad rondhangen/rondlopen/op een bankje zitten dan hangjongeren? Ik denk van wel. Maar wat is er dan verkeerd aan het samen met vrienden rondhangen in de stad? Het fenomeen is zo oud als de straat en is van alle generaties. Voor heel wat jongeren is het schijnbaar doelloos rondhangen een onderdeel van hun identiteitsopbouw.   Over het nut van rondhangen wil ik de lezer die wel wat tijd wil nemen om zich te verdiepen in het fenomeen rondhangen deze tekst aanbevelen.

De koppeling die zowel CD&V, NVA als Open VLD maken tussen hangjongeren en criminaliteit slaat werkelijk nergens op. (Hang)jongeren worden door hun beleid ‘als groep’ geviseerd terwijl het voor iedereen duidelijk is dat er met slecht een kleine minderheid van de hangjongeren een probleem is. Daarom wil ik pleiten om de criminaliteit die een minderheid van de (hang)jongeren begaan aan te pakken en niet langer (hang)jongeren op zich, als groep. Want laat dat duidelijk zijn, ik pleit hier niet voor het tolereren van criminaliteit. Als er zich problemen voordoen op het niveau van ‘samen leven’ of het ‘samen gebruiken van de publieke ruimte’ dan moeten we straathoekwerk en gemeenschapspolitie inzetten. Op die manier kan op een zachte manier het ‘samen leven’ weer mogelijk gemaakt worden. De harde criminaliteit moet door de politie aangepakt worden (dat is hun taak, toch?).

Wat ook erg vreemd is, dat is dat we de discussie over het gebruiken van de publieke ruimte nooit over de kern van de zaak voeren. Het gaat altijd over hangjongeren, overlast, criminaliteit, … In al deze zaken gaat het dan over wie kan/mag/wil de publieke ruimte gebruiken. En is er wel voldoende kwalitatieve publieke ruimte? Ik begrijp niet goed waarom jongeren niet in groep gebruik zouden mogen maken van een park om samen te zitten kletsen onder elkaar.  Waarom leggen we de Leieboorden aan in functie van rondhangen als er geen jongeren mogen komen in groep? Vaak hoor ik dan dat ze als groep ‘onveiligheid uitstralen’ of dat ze ‘de perceptie tegen hebben’. Wel, politici die hun beleid liever op perceptie dan op reële problemen afstemmen vind ik lafbekken. Waarom durft de rechter zijde niet meer tegen haar kiezers zeggen dat er niets mis is met rondhangen, met een groepje jongeren op een bank? Liever werken aan perceptie en elkaar in stoerheid overtreffen in de krant dan het effectief aanpakken van de criminaliteit (die in hoofdzaak door niet-hangjongeren wordt gepleegd).

Met Groen Kortrijk pleiten we voor meer publieke (groene) ruimte. Plaatsen waar kinderen, jongeren, jonge gezinnen, ouderen,… in harmonie kunnen samen leven. Daar willen we werk van maken. Maar dan moet er stevig ingegrepen worden in de publieke ruimte. Maak de Leieboorden tot ‘leefplekken’ i.p.v. parking, maak dat jonge ouders met hun kinderen ook in de binnenstad een speelpleintje hebben (in het Begijnhofpark bvb), plaats BBQ’s in de parken, verbindt de parken met elkaar (het Begijnhofpark met ’t Plein door bomen op de houtmarkt te zetten bijvoorbeeld), … Als de publieke ruimte door verschillende groepen samen gebruikt wordt ontstaat er van zelf sociale controle.

Daarnaast moet er stevig geïnvesteerd worden in het uitbouwen van het buurtwerk/straathoekwerk (minder vergaderen, meer op straat) en moet er eindelijk werk gemaakt worden van de gemeenschapspolitie (meer op straat minder vergaderen). Want de berichten in de media tonen elke dag opnieuw aan dat de criminaliteit niet daalt als je veel camera’s zet. Ik wil alvast niet zo naïef zijn om alles in te zetten op GAS, camera’s en een VIP behandeling voor hangjongeren.

Ik hoop dat de stad na 14 oktober (hang)jongeren in de eerste plaats weer gaat beschouwen als volwaardige inwoners van de stad. Inwoners waarmee we de dialoog aangaan en samen het ‘samen leven’ organiseren. Een stad waar plaats is voor harmonieus samenleven met mensen van verschillende origine, verschillende leeftijden,…

Want laat ons eerlijk zijn, door mee te werken aan de perceptie dat je binnenstad een slagveld is waar jongeren bendes heersen (ja, bij NVA hebben ze het over jongerenbendes) doe je niet alleen de waarheid geweld aan, je versterkt bovendien de leegloop van de binnenstad.  Het is de taak van de volgende meerderheid om de binnenstad opnieuw aantrekkelijk te maken als leef- en woonplek voor iedereen (ook voor (hang)jongeren). Die ‘renaissance van de binnenstad’ is volgens mij enkel mogelijk door net meer openbare en groene ruimte, zodat de burgers opnieuw kunnen leven in hun stad. Als stad moet je dat ‘heroveren’ van het publiek domein door burgers op auto’s en criminaliteit ondersteunen en begeleiden. Maar dat doe je niet door stelselmatig jongeren te viseren en weren. Het moet écht anders.

Matti vandemaele,

Voorzitter Jong Groen Kortrijk

Over rondhangen en de GAS schreef ik eerder al een stukje dat je hier kan lezen.

Vorig jaar werd er ook een filmpje gemaakt over hangjongeren in Kortrijk. Dat kan je hier zien.

Met dank aan Gino Cocquyt voor de foto.

Advertenties

3 gedachtes over “Het (Begijnhof)park is van iedereen.

 1. Beste Matti,

  Ik wil geen semantische discussie voeren over het woord “hangjongeren”, maar in ons artikel hebben we het duidelijk over: 1) hangjongeren die overlast veroorzaken zoals het (verbaal) lastig vallen van mensen en sluikstorten (toch een groene issue me dunkt) 2) zware criminelen (iets anders dan hangjongeren) die drugs verhandelen en bijzonder agressief zijn. Voor beide problemen dient men een andere aanpak te hanteren, dit staat eveneens heel duidelijk in het artikel.

  Gewone jongeren, die niets mis doen en in het weekend en tijdens de vakantiedagen rustig keuvelen, worden hier niet geviseerd, integendeel. Zij blijven vaak weg uit parken gezien de onveiligheid en de overlast in die parken en daartegen willen wij als N-VA reageren. Mij lijkt het dat je het hele debat marginaliseert door te stellen dat de overlast in het Begijnhofpark (en op andere plaatsen) zodanig kleinschalig is, dat het quasi genegeerd moet worden. De “jongerenbendes” (iets anders dan hangjongeren) waar wij het over hebben, zijn de groepen die overvallen plegen, drugs verhandelen en personen in elkaar slaan. Daartegen moet er gereageerd worden op een harde maar rationele manier. Wel is het zo dat talrijke criminele feiten die zich in Kortrijk voordoen, door groepjes (bendes) gepleegd worden. Het spreekt voor zich dat die groepen eerst rondhangen om vervolgens een slachtoffer te kiezen en dan hun slag te slaan.

  Wat betreft de hangjongeren die geen zware criminaliteit plegen, maar wel vaak de oorzaak zijn van overlast zoals sluikstorten, geluidsoverlast en verbale agressie, is het zo dat N-VA dit niet zomaar wil aanvaarden . Blijkbaar is dat voor u een vorm van sociaal aanvaardbaar gedrag wat wij als maatschappij moeten tolereren en wat in het ergste geval kan opgelost worden met een barbecue. Het feit dat men niet op de schoolbanken zit of als meerderjarige niet aan het werk is, wordt door u verheven als een mensenrecht. Nochtans voorziet de maatschappij (de belastingbetaler) uitkeringen aan een groot deel van de hangjongeren waarvan sprake is. Het is dan ook de vraag of het moreel verantwoord is ,om personen die geen moeite doen om een opleiding te volgen of werk te zoeken, blijvend te ondersteunen. Volgens u moet dit wel gebeuren en dat lijkt mij een nogal naïeve visie op mens en maatschappij, deze bepampering heeft in het verleden al meermaals bewezen niet te werken.

  Gelieve de verschillende termen niet op één hoopje te smijten en ons vervolgens verwijten kortzichtigheid te zijn want dit is intellectueel oneerlijk. Het is in het artikel volstrekt duidelijk dat wij jongeren an sich niet viseren (want dan zou ik mijzelf als jongere ook viseren). Het gaat om diegenen die ons systeem van normen en waarden met de voeten treden en/of criminele feiten plegen.

  mvg

  Reactie van mezelf:

  Beste Steve, Toch nog wat dingen aanvullen op jou reactie:- Over de term overlast: kan je eens een juridisch sluitende definitie geven van het begrip overlast? Wie kiest wat ervaren wordt als overlast en wat niet? De term is onbruikbaar omdat hij 100% subjectief is. Volgens mij is iets ofwel crimineel en dan moet je daar als overheid tegen optreden, ofwel is het niet crimineel. Met de term overlast wil men daar iets tussen plaatsen. Maar sorry, in een rechtstaat bestaat er een heel juridisch apparaat om crimineel gedrag aan te pakken. Maar, een moreel oordeel door een ambtenaar op mijn gedrag vind ik veel te vergaand. Want elk gebruik van de term overlast slaat op een moreel oordeel nl: het is niet strafbaar maar wel niet volgens de persoonlijke morele code van de vaststellend ambtenaar. Als 10 jongeren uren zitten praten op een bankje en ondertussen zitten te roken en een pint te drinken, dan is dat voor mij geen overlast. Maar misschien is het wel overlast volgens de vaststellend ambtenaar of volgens een wandelaar.  Je kan dus de term overlast eigenlijk niet gebruiken. De tijd van een moreel oordeel door een min of meer externe instantie hebben we met de secularisering verkregen. Terug naar de tijd van de pastoors? Nee bedankt! -Wat me aan jullie persbericht en teksten in jullie boekje het meest stoort is de veralgemeningen die jullie loslaten op (hang)jongeren. Jullie criminaliseren ‘gewoon gedrag’ door jongeren. één van jullie mensen deze middag op Twitter: Maar ik denk bovendien dat het fenomeen vroeg of laat tot overlast (en criminaliteit) leidt. Sorry maar dat soort veralgemeningen zijn onjuist en oneerlijk. Ook de link die jullie, van NVA, leggen tot spijbelen is op z’n minst problematisch. De meeste hangende jongeren spijbelen niet meer dan niet rondhangende jongeren. Dat er veel spijbelaars ook rondhangen zal zeker kloppen, maar je kan de redenering niet omdraaien. De kern van jullie aversie tegen rondhangen zit hem hier in: En losstaand van deze problemen vind ik rondhangen echt niet normaal. (ook weer volgens die zelfde Steven lecluyse). Dus wat jullie niet normaal vinden kan niet? Of hoe moet ik dat lezen? Dat mensen die rondhangen niet bijdragen aan de Vlaamse natiestaas en haar organisatie stoort jullie ook. Wat ik in mijn vrije tijd doe en of jullie dat zinvol vinden doet er niet toe. Of willen jullie de keuzevrijheid van het individue aan banden leggen? Jongeren mogen in hun vrije tijd enkel nog doen wat NVA waardevol vindt? Sorry maar jongeren kiezen zelf hoe ze hun tijd invullen en zolang dat niet crimineel is, vind ik dat prima.

  Met vriendelijke doch kordate groet,

  Matti

  PS: lees eens jullie tijdschrift en denk dan eens na over intelectuele eerlijkheid.

  1. Matti,

   Het gaat ons om gedrag dat strafrechtelijk vervolgd kan worden, maar dat men vroeger niet vervolgde vanwege de grote druk op de parketten. Daarom is GAS in het leven geroepen om dergelijke kleinere criminaliteit zoals geluidsoverlast, wildplassen en sluikstorten aan banden te leggen. In een gemeente waar iedereen met elkaar moet samenleven zorgen dergelijke feiten voor een hoop frustratie en bijgevolg kan een instrument zoals GAS een nuttig hulpmiddel zijn. Dit heeft niets met morele code, het fnuiken van de individuele keuzevrijheid of conservatisme te maken en nog minder met de Vlaamse natiestaat, ik vind zo’n opmerking trouwens redelijk demagogisch. Het gaat gewoon over de toepassing van de wet en de leefbaarheid in de stad. Ook het economische aspect mag niet uit het oog verloren worden. Om onze welvaart te garanderen dienen er zo veel mogelijk mensen aan het werk te zijn, zeker in het kader van de vergrijzing. Daarbij is er soms nood aan repressieve maatregelen omdat men niet anders kan. 10 jongeren die rustig een pintje drinken in het park, alles opruimen en niemand lastigvallen moeten natuurlijk niet gesanctioneerd worden, integendeel.

   In een perfecte wereld kan de rechterlijke macht alle criminaliteit bestraffen op een consequente manier, maar we leven niet in een perfecte wereld, we leven in België. Ik weet dat je geen fan bent van GAS en daarover zullen we het waarschijnlijk nooit eens worden, maar feit is dat overlast (kleinere criminaliteit dus), die vroeger door het parket in de koelkast of vuilbak gesmeten werd, nu wel aangepakt kan worden. Via de deurwaarder is het immers rapper afdwingbaar en bovendien is er een sociale component aan verbonden. De bemiddelingsambtenaar staat in nauw contact met de gesanctioneerde (en zijn/haar ouders). De sanctionerende ambtenaar die de sanctie uitspreekt zal eveneens nauw contact houden met de beschuldigde en de straf zal niet automatisch een boete zijn. Het is met andere woorden een heel sensibiliserend systeem waar volgens mij iedereen beter van wordt, maar goed dat is natuurlijk mijn mening. Ik kijk uit naar het debat van K35 waar er verder over gedebatteerd kan/zal worden.

   met nog even vriendelijke groeten

   Steve

   Reactie vanwege mezelf:

   Steve,

   Ik begrijp dat niet zo goed. Als het over strafrechterlijke zaken gaat (die we allemaal aangepakt willen zien worden) dan slaat het gebruik van het woord hangjongeren nergens op, want de meeste hangjongeren zijn niet crimineel.
   Het woordgebruik is weldegelij belangrijk. Want als je de zelfde veralgemening toepast op allochtonen dan doe je aan racisme. In dit dossier viseren jullie een groep jongeren: de hangjongeren. Sorry maar dat valt niet goed te praten.

   Misschien moet je de teks van jullie persbericht er nog eens bijnemen als je het woord demagogie in de mond wil nemen. En sorry, maar overlast is een willekeurbegrip. Dat justitie faalt in het bestraffen van kliene criminaliteit klopt. Maar dat is nog geen argument om de rechtstaat af te bouwen met GAS en allerlei andere vervanginstrumenten.

   En dan nog dit: de meeste jongeren hangen wel eens. Dus je link met ‘betaalde arbeid’ of ‘student zijn’ slaat nergens op. De meeste hangjongeren gaan naar school of werken. Het beeld dat je van hangjongeren hebt klopt niet met de realiteit.

   Groet,

   PS: het zal je niet verbazen dat je argument dat het een Belgisch (lees Waals) probleem is op mij geen indruk maakt wegens totaal niet relevant.

 2. aan beiden: get a life….
  Heel veel holle frasen over ‘wonen in de stad’ bovendien door 2 deskundigen die zelf wel verkiezen om in een veilige verkaveling in Heule of Marke te wonen…
  Nergens in de communicatie van de stad zelf heb ik gelezen of gehoord dat het primaire doel van het ‘salon van de stad’ is om de hangjongeren te verjagen. Jammer dat jullie het samen met de pers daartoe herleiden.
  Uit een sympathieke brief die we als buurtbewoner kregen wordt enkel aangekondigd dat men er tijdens de zomermaanden (tijdelijk!) wat muziek wil spelen. Er zullen ook picknick-tafels worden voorzien. Wat kunnen Groen en NVA nog meer wensen ?
  Als (politiek neutrale) buurtbewoner ben ik benieuwd wat het zal geven. Baat het niet dan schaadt het niet. Zelf wonen we, een gezin met jongere kinderen, heel graag in de binnenstad en hebben we overigens maar af en toe last van de hangjongeren in kwestie. Van de self fulfilling prophecy dat het Begijnhofpark echt wel een no-go zone is geworden des te meer… Jullie dragen daar jammer genoeg ook aan bij. Ik begrijp echter dat jullie zich als jongere (!) in funcie van de verkiezingen een beetje moeten laten gelden: één adres hiervoor (you know where…)

  toch nog even aanvullen:

  Steven,

  Ik wil eerst zeggen dat ik zelf 4 jaar in het centrum van de stad heb kunnen wonen, dus dat van die veilige verkaveling is flauw, maar niet geheel onterecht. Wij hebben er voor gekozen om in een rustige straat met weinig verkeer met een speelpleintje om de hoek, een school in de buurt,…te gaan wonen. Als je wat verder leest op deze blog kom je bergen voorstellen tegen voor het nog aantrekkelijker maken van de binnen stad voor jonge gezinnen. Het volledige programma over hoe Groen Kortrijk ook het centrum aantrekkelijker wil maken kan je hier lezen: https://mattivandemaele.files.wordpress.com/2012/07/programma-groen-kortrijk-gemeenteraadsverkiezingen-2012.pdf

  Het beleid van Open VLD en CD&V van de laatste jaren was heel erg vaak tegen (hang)jongeren als groep gericht. Wij vinden dat we daar als jonge groenen moeten tegen reageren. We vinden dat geen correcte benadering. het voorstel begijnhof is dus geen alleenstaand geval. In de officiële tekst staat de ambitie ‘wegjagen van hangjongeren’ niet, dat klopt. Maar hebben werkelijk alle journalisten het dan verkeerd begrepen? dat zou straf zijn.

  Daarnaast wil ik als eerste elk initiatief om de binnenstad aantrekkelijker te maken aanmoedigen. Ik ben de eerste om mee te pleiten voor extra groene ruimte, speelpleintjes in de binnenstad,… Maar dan niet op de kap van jongeren die gewoon wat op een bankje zitten. Het laatste wat ik wil is bijdragen aan het beeld van het gevaarlijke Begijnhof: want daarin volg ik je 100% er is een kleine minderheid criminaliteit (en die wil ik niet goedkeuren) maar voor het grootste stuk is er helemaal geen probleem. Toch wil ik even meegeven dat die stelling door de meeste andere partijen betwist wordt, ze maken van het begijnhof de Bronx van kotrijk. Ik wil dat beeld zeker niet bevestigen.

  Dat van die verkiezingen wil ook toch ook nuanceren. Alweer op deze blog kan je zien dat ikzelf en Jong Groen al een hele tijd bezig zijn met (hang)jongeren en de leefbaarheid van de stad. Ik heb niet de ambitie om op kap van eender wie aan electorale spelletjes meet te doen. Ook in dit dossier houden we met jong groen de lijn aan die we al jaren aanhouden, los van de verkiezingen.

  In elk geval bedankt voor je reactie, hopelijk heb ik één en ander kunnen beantwoorden.

  Matti

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s