Kortrijk na 2012 (2): Ruimtelijke ordening en wonen.

Als 2e thema in de reeks n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 wil ik het vandaag hebben over Ruimtelijke ordening en woonbeleid. Doorheen de afgelopen jaren heb ik zelf steeds meer interesse gekregen in deze thema’s. Vanuit de  Groen! oppositie waren er regelmatig acties om het gevoerde beleid aan te kaarten. Het beleid dat door de huidige CD&V en VLD meerderheid wordt gevoerd is hier en daar voor verbetering vatbaar. Bij deze een overzicht een aantal mogelijkheden over hoe het beter kan:

We kunnen niet om de vaststelling heen dat wonen in de stad Kortrijk vandaag onbetaalbaar is geworden voor jongeren en jonge gezinnen. De nieuwe projecten in de binnenstad worden steeds erg duur verkocht (en vaak aan oudere en rijkere mensen). De woningen die jongeren en jonge gezinnen kopen of huren in het centrum zijn vaak van lage kwaliteit. Een deel van de jonge gezinnen trekt dan ook weg uit het centrum en zoekt de rand op of zelfs de goedkopere buurgemeenten. Die ex bewoners die de stad verlaten blijven gebruik maken van het aanbod in het centrum maar betalen er geen belastingen meer. Het is daarom van het grootste belang dat we de (binnen)stad opnieuw aantrekkelijk maken en zo de verloedering tegengaan.

Betaalbaar wonen dus.

–          Premies voor renovatie. Één duidelijk premiestelsel dat niet elk jaar (zoals nu) wordt aangepast dat gezinnen ondersteund in het verbouwen van hun huis.

–          Er zijn steden waar “grote gebouwen” aangekocht worden en waar dan samen met een aantal gezinnen van begin tot einde wordt bekeken hoe er aantrekkelijke wooneenheden in kunnen komen. Door dit systeem kunnen gezinnen (met een laag inkomen) toch hun huizendroom realiseren (vb. L’espoir in Molenbeek).

–          Binnen de R8 zijn er nog een aantal stukken grond waarop gebouwd kan worden. De inbreidingsgedachte, die eerst die stukken grond wil aansnijden moeten we ondersteunen. Daarnaast zijn er ook een aantal oude terreinen waarop vroeger economische activiteit was die we beter kunnen aansnijden om aan de stijgende behoefte aan wooneenheden te voldoen. Het oude “puck”terrein in Heule is een mooi voorbeeld, waar dit principe nu al wordt toegepast.

–          Sommige gronden worden (kunstmatig) lang braak gehouden en niet op de grondenmarkt gebracht. Vaak zijn er speculatieve redenen om dat te doen. De grond blijft in waarde stijgen en wordt gezien als een goeie belegging. Het nadeel is echter dat de grondprijs op die manier (kunstmatig) hoog blijft. Ook hier kan de stad iets aan doen. De stad en het OCMW beschikken nog steeds over gronden die ze zouden kunnen verkopen, idem dito voor de kerkfabrieken. Een groter aanbod zal de prijs doen zakken. Zeker in combinatie met een belasting op onbebouwde percelen en leegstand(die er voor moet zorgden dat ook die gronden te koop worden aangeboden) zal dit leiden tot lagere grondprijzen.

Sociaal wonen, ook.

–          Er zijn in onze stad 5 verschillende sociale huisvestigingsmaatschappijen actief. Deze fusioneren tot één, zou in elk geval een stuk klantvriendelijker en efficiënter zijn.

–          Bij de invullingen van de grote stukken nieuwbouwwijken moeten voldoende sociale woningen voorzien worden. Daar zijn vandaag Vlaamse minima voor maar de stad moet die optrekken en zo meer sociale woningen voorzien.

–          Het woonbeleid van de toekomst moet zich ook hoeden voor Sociale (waarbij door stadsvernieuwing de huidige bewoners verdreven worden).  De oorspronkelijke bewoners van wijken die in een groot Masterplan worden aangepakt moeten in hun wijk kunnen blijven.  Want vernieuwing betekent vaak ook dat de prijzen (huur en koop) stijgen, de bevolkingssamenstelling verandert en het karakter van de wijk “vermoord” wordt. Het dossier van de Vlasmarkt toont aan dat de stad zich soms weinig aantrekt van de oorspronkelijke “bewoners”.

–          Premies voor renovaties en wonen boven winkels kunnen een eerste aanzet zijn. De renovatiepremies moeten goed bekeken worden. Het terugbetalen van premies maakt dat deze voor het armste deel van de bevolking (zij die het meest nood hebben aan de steun) ze eigenlijk niet kan gebruiken. Die mensen hebben niet voldoende geld om de gemaakte kosten voor te schieten. Het OCMW zou een regeling kunnen uitwerken die er in voorziet om de kosten op zich te nemen en een afbetaling te voorzien. Zo kunnen de sociaal zwakkeren hun huizen wel opwaarderen (en zo energie en kosten besparen), wordt het woningbestand van onze stad opgewaardeerd en kunnen zij de er het meeste nood aan hebben ook meegenieten.

Verstandig bouwen.

–          Bij elke nieuw aan te leggen woonzone moet rekening gehouden, worden met de reeds aanwezige structuurelementen. Bij de verkaveling van de zone “Moorseelsestraat” bvb  was een mooie bomenrij en een mooie kasseiweg aanwezig die zonder veel moeite geïntegreerd kon worden in de wijk. Het is een gemiste kans dat men dat niet doet en gewoon kiest voor het maximaliseren van de winst.

–          Ook in die zone, maar misschien nog meer in de zone Langwater stellen we vast dat er op vandaag weinig rekening gehouden wordt met mogelijke overstromingen. Niet in overstromingsgebied lijkt logisch maar vaak vergeten. De stad moet maximaal streng zijn in het toekennen van bouwvergunningen als er overstromingsgevaar dreigt.

–          Bij het aanpakken van wijken of delen van het stadscentrum moet voldoende inspraak worden voorzien. En inspraak wil zeggen dat de bewoners vanaf de analysefase betrokken worden t.e.m. de uitvoering en niet zoals op vandaag al te vaak gebeurd, gewoon de bewoners komen inlichten.

–          De stad moet in de toekomst beseffen dat er steeds meer ouderen langer zullen blijven thuis wonen. Het beschikken over een woning die daarop is aangepast moet aangemoedigd worden. Ook met alternatieve woonformules moet geëxperimenteerd worden (bvb. Kangoeroewoningen,…)

Aantrekkelijk wonen ook.

–          In het verleden werden grote stukken stad aangepakt en bleef er nadien weinig over van de charme van weleer. Denken we aan de Veemarkt die herschapen werd tot een dode betonnen vlakte. Mooier dan voorheen dat wel maar zonder ziel. Bij het heraanleggen van pleinen moet de leefbaarheid voorop staan.

–          Alle (grote) steden die een bevolkingsaangroei kennen beschikken over grote stukken groene ruimte. Het is genoegzaam bekend dat er in Kortrijk een enorm gebrek is aan groene ruimte. Daarom wil ik er voor pleiten om na 2012 zeer sterk in te zetten op extra groene (recreatieve) ruimte dicht bij het stadscentrum. De Heerlijke Heulebeek en de herbestemming van de reservatiestrook voor de N50Czijn mogelijkheden om dat nieuwe extra groen te creëren.

–          Maar ook in de nieuwbouwwijken moet er meer groene ruimte voorzien worden. De regels moeten strikter zodat er niet hier en daar een verloren hoekje groen wordt aangelegd om aan de verplichtingen te voldoen maar wel mini parkjes komen die speel/bruikbaar zijn voor de nieuwe inwoners.

–          Een stad waar het goed is om te wonen maakt ook duurzame keuzes op gebied van mobiliteit. In een volgend stuk kom ik hier zeker op terug, maar een extra ondersteuning en investering in zwakke weggebruikers, het stoppen met het toelaten van koning auto tot op het binnenplein van het stadhuis en beter openbaar vervoer moeten centraal staan.

–          Een stad die een toekomst wil moet investeren in kinderen en jongeren. We stellen vast dat alle grote jeugddossiers de laatste 12 jaar zijn blijven hangen. CD&V draagt een verpletterende verantwoordelijkheid in het uitblijven van oplossingen voor de Warande en de fuifzaal bvb.  Maar ook de coalitiepartner (VLD) viel zonder schroom het unieke karakter van de Vlasmarkt aan om er nog meer appartementen te kunnen zetten. Een stad moet dergelijke plekken koesteren en niet aanvallen. Het zijn die jongeren die er nu al voor kiezen om in onze stad te blijven (en zo de stadsvlucht enigszins milderen).

–          De inwoners van de binnenstad moeten ook een gesoigneerd worden. Extra (tijdelijke) voorbehouden parkeerplaatsen voor buurtbewoners als de gewone parkeerplaatsen voor evenementen gebruikt worden, wie op de scheiding van een parkeerzone woont moet in 2 zones mogen parkeren, …

Een hele resem mogelijkheden dus die er voor moeten zorgen dat we na 2012 een beter beleid krijgen in onze stad. Ik ben er alvast klaar voor…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s